︎︎︎返回 器画
BACK TO PAINTINGBUDDHA︎

佛像之雕琢,实乃修⾏之径,


叩问⾃⾝,能否为佛法之⾈,载道⽽⾏。


亦乃对佛教⽂化之博⼤精深,⼼存敬畏,致以崇⾼之礼。


挥⼑落⽯之际,⾮独佛像之形态跃然眼前,更乃内⼼清净与慈悲之觉醒。


其过程,如清泉洗尘,净化凡⼼,升华灵魂,直抵佛法之真谛。


此乃⾃我修⾏之过程,亦是佛教教义之实践与体悟。


每⼀⼑,皆是对佛性之探寻;每⼀划,皆是对禅⼼之修炼。


如是,佛像成矣,⽽⼼亦随之净矣。