︎︎︎返回 器画
BACK TO PAINTING


KITTY︎


⾃幼倾⼼于猫之雅趣,然⾝患敏感之疾,未能养之,


乃以丹青描绘,聊以慰藉。


笔下⼩猫,灵动可爱,常伴余侧,于⼯作之余,亦添娱乐之趣。


彼辈时⽽顽⽪捣蛋,令⼈捧腹;


时⽽热情如⽕,温暖⼼⽥;


又或冷漠如霜,引⼈遐思。


彼之百态,皆为余精神世界之瑰宝,悦我⼼扉,舒我情怀。